Podatność CVE-2008-4541


Publikacja: 2008-10-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Heap-based buffer overflow in the FTP subsystem in Sun Java System Web Proxy Server 4.0 through 4.0.7 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted HTTP GET request.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Java system web proxy server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45782
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2781
http://www.securityfocus.com/bid/31691
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-242986-1
http://securitytracker.com/id?1021038
http://secunia.com/advisories/32227
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=747

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top