Podatność CVE-2008-4886


Publikacja: 2008-11-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in YourFreeWorld Shopping Cart Script allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the c parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
YourFreeWorld Shopping Cart (index.php c) Blind SQL Injection Vuln
Hussin X
04.11.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Yourfreeworld -> Shopping cart script 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46270
http://www.securityfocus.com/bid/32045
http://www.milw0rm.com/exploits/6952
http://securityreason.com/securityalert/4539
http://secunia.com/advisories/32492
http://osvdb.org/49598
http://osvdb.org/49501

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top