Podatność CVE-2008-4983


Publikacja: 2008-11-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
scilab-bin 4.1.2 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on (a) /tmp/SciLink#####1, (b) /tmp/SciLink#####2, (c) /tmp/SciLink#####3, (d) /tmp/*.#####, (e) /tmp/*.#####.res, (f) /tmp/*.#####.err, and (g) /tmp/*.#####.diff temporary files, related to the (1) scilink, (2) scidoc, and (3) scidem scripts.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Scilab -> Scilab-bin 

 Referencje:
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=235770
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44883
http://www.securityfocus.com/bid/30968
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/10/30/2
http://uvw.ru/report.lenny.txt
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200901-14.xml
http://secunia.com/advisories/33630
http://dev.gentoo.org/~rbu/security/debiantemp/scilab-bin
http://bugs.debian.org/496414

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top