Podatność CVE-2009-0215


Publikacja: 2009-03-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in the GetXMLValue method in the IBM Access Support ActiveX control in IbmEgath.dll, as distributed on IBM and Lenovo computers, allows remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Access support activex control 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/340420
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/49409
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0824
http://www.securityfocus.com/bid/34228
http://secunia.com/advisories/34470
http://osvdb.org/52958

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top