Podatność CVE-2009-1938


Publikacja: 2009-06-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Joomla! 1.5.x through 1.5.10 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors related to database output and the frontend administrative panel.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Joomla -> Joomla 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/35189
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50923
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1497
http://www.osvdb.org/54868
http://www.joomla.org/announcements/release-news/5235-joomla-1511-security-release-now-available.html
http://secunia.com/advisories/35278
http://developer.joomla.org/security/news/297-20090602-core-frontend-xss.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top