Podatność CVE-2009-2528


Publikacja: 2009-10-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
GDI+ in Microsoft Office XP SP3 does not properly handle malformed objects in Office Art Property Tables, which allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted Office document that triggers memory corruption, aka "Memory Corruption Vulnerability."

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Sql server reporting services 
Microsoft -> .net framework 
Microsoft -> Visio 
Microsoft -> Excel viewer 
Microsoft -> Visual foxpro 
Microsoft -> Expression web 
Microsoft -> Visual studio 
Microsoft -> Forefront client security 
Microsoft -> Visual studio .net 
Microsoft -> Internet explorer 
Microsoft -> Word viewer 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Works 
Microsoft -> Office compatibility pack 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Office excel viewer 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Office groove 
Microsoft -> Windows vista 
Microsoft -> Office powerpoint viewer 
Microsoft -> Windows xp 
Microsoft -> Office word viewer 
Microsoft -> Platform sdk 
Microsoft -> Project 
Microsoft -> Report viewer 
Microsoft -> Sql server 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-286A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2009/ms09-062
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6426

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top