Podatność CVE-2009-4069


Publikacja: 2009-11-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in GForge 4.5.14, 4.7.3, and possibly other versions allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Gforge -> Gforge 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2009/dsa-1818
http://www.securityfocus.com/bid/35424
http://secunia.com/advisories/35458

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top