Podatność CVE-2009-4070


Publikacja: 2009-11-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in GForge 4.5.14, 4.7.3, and possibly other versions allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unknown vectors.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gforge -> Gforge 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2009/dsa-1818
http://secunia.com/advisories/35458
http://www.securityfocus.com/bid/35424

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top