Podatność CVE-2009-4293


Publikacja: 2009-12-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Internet Initiative Japan SEIL/X1, SEIL/X2, and SEIL/B1 firmware 2.30 through 2.51, when NAT is enabled, allows remote attackers to cause a denial of service (system restart) via crafted GRE packets.

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
IIJ -> Seil/b1 firmware 
IIJ -> Seil/x1 firmware 
IIJ -> Seil/x2 firmware 
IIJ -> Seil/b1 
IIJ -> Seil/x1 
IIJ -> Seil/x2 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/54050
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3111
http://www.seil.jp/seilseries/security/2009/a00674.php
http://secunia.com/advisories/37154
http://osvdb.org/59361
http://jvndb.jvn.jp/en/contents/2009/JVNDB-2009-000070.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN13011682/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top