Podatność CVE-2009-4690


Publikacja: 2010-03-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in YourFreeWorld Programs Rating Script allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the id parameter to (1) rate.php and (2) postcomments.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Programs Rating Remote XSS Vulnerabilities
Moudi
15.03.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Yourfreeworld -> Programs rating script 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/51880
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1967
http://www.securityfocus.com/bid/35746
http://secunia.com/advisories/35918
http://packetstormsecurity.org/0907-exploits/programsrating-xss.txt
http://osvdb.org/56077
http://osvdb.org/56076

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top