Podatność CVE-2010-0832


Publikacja: 2010-07-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
pam_motd (aka the MOTD module) in libpam-modules before 1.1.0-2ubuntu1.1 in PAM on Ubuntu 9.10 and libpam-modules before 1.1.1-2ubuntu5 in PAM on Ubuntu 10.04 LTS allows local users to change the ownership of arbitrary files via a symlink attack on .cache in a user's home directory, related to "user file stamps" and the motd.legal-notice file.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Ubuntu -> Ubuntu linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/41465
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/60194
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1747
http://www.ubuntu.com/usn/USN-959-1
http://www.osvdb.org/66116
http://www.h-online.com/security/news/item/Ubuntu-closes-root-hole-1034618.html
http://www.exploit-db.com/exploits/14273
http://twitter.com/jonoberheide/statuses/18009527979
http://secunia.com/advisories/40512

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top