Podatność CVE-2010-1139


Publikacja: 2010-04-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Format string vulnerability in vmrun in VMware VIX API 1.6.x, VMware Workstation 6.5.x before 6.5.4 build 246459, VMware Player 2.5.x before 2.5.4 build 246459, and VMware Server 2.x on Linux, and VMware Fusion 2.x before 2.0.7 build 246742, allows local users to gain privileges via format string specifiers in process metadata.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Vmware -> Fusion 
Vmware -> Player 
Vmware -> Server 
Vmware -> Vix api 
Vmware -> Workstation 

 Referencje:
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2010-0007.html
http://lists.vmware.com/pipermail/security-announce/2010/000090.html
http://www.securitytracker.com/id?1023835
http://www.securityfocus.com/bid/39407
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201209-25.xml
http://secunia.com/advisories/39215
http://secunia.com/advisories/39206
http://secunia.com/advisories/39201
http://osvdb.org/63606
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2010-04/0121.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2010-04/0077.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top