Podatność CVE-2010-1736


Publikacja: 2010-05-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
KrM Haber 1.0 stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request for d_atabase/Krmdb.mdb.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aspindir -> Krm haber 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/58284
http://secunia.com/advisories/39700
http://packetstormsecurity.org/1004-exploits/krmhaber-disclose.txt
http://osvdb.org/64217

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top