Podatność CVE-2010-1899


Publikacja: 2010-09-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack consumption vulnerability in the ASP implementation in Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.1, 6.0, 7.0, and 7.5 allows remote attackers to cause a denial of service (daemon outage) via a crafted request, related to asp.dll, aka "IIS Repeated Parameter Request Denial of Service Vulnerability."

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> IIS 
Microsoft -> Internet information server 

 Referencje:
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2010/ms10-065
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A7127

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top