Podatność CVE-2010-2150


Publikacja: 2010-06-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability Fujitsu e-Pares V01 L01 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fujitsu -> E-pares 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/40515
http://software.fujitsu.com/jp/security/vulnerabilities/jvn-36925871-58439007-82465391.html
http://secunia.com/advisories/40029
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2010/JVNDB-2010-000021.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN58439007/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top