Podatność CVE-2010-2151


Publikacja: 2010-06-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in Fujitsu e-Pares V01 L01 V01 L01, L03, L10, L20, L30, and L40 allows remote attackers to hijack the authentication of users for requests that modify "facility reservation data" via unknown vectors.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fujitsu -> E-pares 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/40517
http://software.fujitsu.com/jp/security/vulnerabilities/jvn-36925871-58439007-82465391.html
http://secunia.com/advisories/40029
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2010/JVNDB-2010-000022.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN82465391/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top