Podatność CVE-2010-4274


Publikacja: 2010-11-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
reset_diragent_keys in the Common agent in IBM Systems Director 6.2.0 has 754 permissions, which allows local users to gain privileges by leveraging system group membership.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Director agent 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/63238
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2978
http://www.securityfocus.com/bid/44839
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IC71821
http://securitytracker.com/id?1024736
http://secunia.com/advisories/42239

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top