Podatność CVE-2010-4496


Publikacja: 2011-01-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Collaborative Information Manager server, as used in TIBCO Collaborative Information Manager before 8.1.0 and ActiveCatalog before 1.0.1, allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Activecatalog 
Tibco -> Collaborative information manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/64520
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0037
http://www.tibco.com/services/support/advisories/cim-advisory_20100105.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/cim_advisory_20110105_tcm8-12765.txt
http://www.securitytracker.com/id?1024942
http://www.securityfocus.com/bid/45691
http://secunia.com/advisories/42791
http://osvdb.org/70371

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top