Podatność CVE-2010-4497


Publikacja: 2011-01-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Collaborative Information Manager server, as used in TIBCO Collaborative Information Manager before 8.1.0 and ActiveCatalog before 1.0.1, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Activecatalog 
Tibco -> Collaborative information manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/64521
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0037
http://www.tibco.com/services/support/advisories/cim-advisory_20100105.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/cim_advisory_20110105_tcm8-12765.txt
http://www.securitytracker.com/id?1024942
http://www.securityfocus.com/bid/45691
http://secunia.com/advisories/42791
http://osvdb.org/70372

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top