Podatność CVE-2010-4498


Publikacja: 2011-01-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Collaborative Information Manager server, as used in TIBCO Collaborative Information Manager before 8.1.0 and ActiveCatalog before 1.0.1, allows remote attackers to modify data or obtain sensitive information via a crafted URL.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Activecatalog 
Tibco -> Collaborative information manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/64522
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0037
http://www.tibco.com/services/support/advisories/cim-advisory_20100105.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/cim_advisory_20110105_tcm8-12765.txt
http://www.securitytracker.com/id?1024942
http://www.securityfocus.com/bid/45691
http://secunia.com/advisories/42791
http://osvdb.org/70373

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top