Podatność CVE-2011-0721


Publikacja: 2011-02-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple CRLF injection vulnerabilities in (1) chfn and (2) chsh in shadow 1:4.1.4 allow local users to add new users or groups to /etc/passwd via the GECOS field.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Shadow 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/65564
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0773
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0398
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0396
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1065-1
http://www.securityfocus.com/bid/46426
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2164
http://slackware.com/security/viewer.php?l=slackware-security&y=2011&m=slackware-security.380014
http://secunia.com/advisories/43345
http://secunia.com/advisories/42505
http://osvdb.org/70895

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top