Podatność CVE-2011-1336


Publikacja: 2011-07-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in ALZip 8.21 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted mim file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Estsoft -> Alzip 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/48493
http://www.altools.jp/ETC/NEWS.aspx?mid=231&vidx=118
http://www.altools.jp/download.aspx
http://secunia.com/advisories/45108
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2011-000048
http://jvn.jp/en/jp/JVN01547302/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top