Podatność CVE-2011-1414


Publikacja: 2011-03-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the tibbr web server, as used in TIBCO tibbr 1.0.0 through 1.5.0 and tibbr Service 1.0.0 through 1.5.0, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Tibbr 
Tibco -> Tibbr service 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/66113
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0687
http://www.tibco.com/services/support/advisories/tibbr-tibbr-service-advisory_20110315.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/tibbr_advisory_20110315_tcm8-13474.txt
http://www.securityfocus.com/bid/46891
http://www.osvdb.org/71178
http://securitytracker.com/id?1025220
http://secunia.com/advisories/43765

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top