Podatność CVE-2011-1556


Publikacja: 2011-04-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in plugins/pdfClasses/pdfgen.php in Andy's PHP Knowledgebase (Aphpkb) 0.95.4 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the pdfa parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aphpkb -> Aphpkb 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/66386
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0823
http://www.osvdb.org/71287
http://www.exploit-db.com/exploits/17061/
http://www.autosectools.com/Advisories/Andy%27s.PHP.Knowledgebase.Project.0.95.4_SQL.Injection_161.html
http://secunia.com/advisories/43879

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top