Podatność CVE-2011-1560


Publikacja: 2011-04-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
solid.exe in IBM solidDB before 4.5.181, 6.0.x before 6.0.1067, 6.1.x and 6.3.x before 6.3.47, and 6.5.x before 6.5.0.3 uses a password-hash length specified by the client, which allows remote attackers to bypass authentication via a short length value.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Soliddb 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/66455
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-11-115/
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0854
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21474552
http://secunia.com/advisories/44030
http://osvdb.org/71494

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top