Podatność CVE-2011-2897


Publikacja: 2019-11-12

Opis:
gdk-pixbuf through 2.31.1 has GIF loader buffer overflow when initializing decompression tables due to an input validation flaw

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Gnome -> Gdk-pixbuf 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2011-2897
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2011-2897
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2011-2897

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top