Podatność CVE-2011-3604


Publikacja: 2014-02-17

Opis:
The process_ra function in the router advertisement daemon (radvd) before 1.8.2 allows remote attackers to cause a denial of service (stack-based buffer over-read and crash) via unspecified vectors.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Litech -> Router advertisement daemon 

 Referencje:
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1257-1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/10/06/3
http://www.litech.org/radvd/CHANGES
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2323

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top