Podatność CVE-2011-5298


Publikacja: 2015-01-01

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in Argyle Social 2011-04-26 allow remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that (1) modify credentials via the role parameter to users/create/, (2) modify rules via the terms field in stream_filter_rule JSON data to settings-ajax/stream_filter_rules/create, or (3) modify efforts via the title field in effort JSON data to publish-ajax/efforts/create.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Viralheat -> Argyle social 

 Referencje:
https://www.htbridge.com/advisory/HTB22978

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top