Podatność CVE-2011-5304


Publikacja: 2015-01-01

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the Sodahead Polls plugin before 2.0.4 for WordPress allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via (1) the poll_id parameter to customizer.php or (2) the customize parameter to poll.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sodahead -> Sodahead polls 

 Referencje:
https://www.htbridge.com/advisory/HTB22894
https://www.htbridge.com/advisory/HTB22893
https://wordpress.org/plugins/sodahead-polls/changelog/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top