Podatność CVE-2012-0698


Publikacja: 2012-11-26

Opis:
tcsd in TrouSerS before 0.3.10 allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via a crafted type_offset value in a TCP packet to port 30003.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
TrouSerS Denial Of Service Vulnerability
Andy Lutomirski
23.11.2012

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Debian -> Trousers 

 Referencje:
http://trousers.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=trousers/trousers;a=commit;h=ae0c2f8c1fd7a96ba0191f83b6057f8cbc51e786
http://trousers.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=trousers/trousers;a=commit;h=50dd06a6f639b76b3bb629606ef71b2dc5407601
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=781648
https://blogs.oracle.com/sunsecurity/entry/cve_2012_0698_denial_of
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/80226
http://www.exploit-db.com/exploits/22904/
http://www.debian.org/security/2012/dsa-2576
http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=3473554&group_id=126012&atid=704358
http://secunia.com/advisories/51295
http://packetstormsecurity.com/files/118281/TrouSerS-Denial-Of-Service.html
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=692649

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top