Podatność CVE-2012-0929


Publikacja: 2012-01-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple buffer overflows in Schneider Electric Modicon Quantum PLC allow remote attackers to cause a denial of service via malformed requests to the (1) FTP server or (2) HTTP server.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Schneider-electric -> Modicon quantum plc 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICS-ALERT-12-020-03.pdf
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72589
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72588
http://www.securityfocus.com/bid/51605
http://secunia.com/advisories/47723

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top