Podatność CVE-2012-0932


Publikacja: 2012-01-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in admin/login.php in Lead Capture Page System allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the message parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Lead Capture Page System Cross Site Scripting
HashoR
21.01.2012

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Leadcapturepagesystem -> Lead capture page system 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72623
http://secunia.com/advisories/47702
http://packetstormsecurity.org/files/108887/leadcapturepagesystem-xss.txt
http://osvdb.org/78455

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top