Podatność CVE-2012-0951


Publikacja: 2020-02-12

Opis:
A Memory Corruption Vulnerability exists in NVIDIA Graphics Drivers 29549 due to an unknown function in the file proc/driver/nvidia/registry.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nvidia -> Display driver 

 Referencje:
http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2012/CVE-2012-0951.html
https://vuldb.com/?id.10060

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top