Podatność CVE-2012-0977


Publikacja: 2012-02-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in jp2_x.dll in LuraWave JP2 ActiveX Control 2.1.5.5 and other versions before 2.1.5.11 allows remote attackers to execute arbitrary code via a JPEG2000 (JP2) file with a crafted Quantization Default (QCD) marker segment.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Luratech -> Lurawave jp2 activex control 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72807
http://www.securityfocus.com/bid/51744
http://secunia.com/advisories/47350
http://osvdb.org/78661

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top