Podatność CVE-2012-1072


Publikacja: 2012-02-14   Modyfikacja: 2012-02-15

Opis:
SQL injection vulnerability in the Category-System (toi_category) extension 0.6.0 and earlier for TYPO3 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Typo3 -> Toi category 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72958
http://www.securityfocus.com/bid/51834
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-extensions/typo3-ext-sa-2012-001/
http://osvdb.org/78785

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top