Podatność CVE-2012-1615


Publikacja: 2019-12-06

Opis:
A Privilege Escalation vulnerability exits in Fedoraproject Sectool due to an incorrect DBus file.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fedoraproject -> Sectool 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-April/076873.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-May/081113.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/04/04/2
http://www.securityfocus.com/bid/52884
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2012-1615
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/74655

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top