Podatność CVE-2012-2057


Publikacja: 2012-09-17

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the Ubercart Bulk Stock Updater module for Drupal allows remote attackers to hijack the authentication of unspecified victims via unknown vectors related to formAPI.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Miura -> Ubercart bulk stock updater 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/74054
http://www.securityfocus.com/bid/52502
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/04/07/1
http://drupal.org/node/1482126

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top