Podatność CVE-2012-2186


Publikacja: 2012-08-31

Opis:
Incomplete blacklist vulnerability in main/manager.c in Asterisk Open Source 1.8.x before 1.8.15.1 and 10.x before 10.7.1, Certified Asterisk 1.8.11 before 1.8.11-cert6, Asterisk Digiumphones 10.x.x-digiumphones before 10.7.1-digiumphones, and Asterisk Business Edition C.3.x before C.3.7.6 allows remote authenticated users to execute arbitrary commands by leveraging originate privileges and providing an ExternalIVR value in an AMI Originate action.

Typ:

CWE-nocwe

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Asterisk -> Business edition 
Asterisk -> Certified asterisk 
Asterisk -> Digiumphones 
Asterisk -> Open source 

 Referencje:
http://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2012-012.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top