Podatność CVE-2012-2303


Publikacja: 2012-07-18   Modyfikacja: 2012-07-19

Opis:
The Spaces module 6.x-3.x before 6.x-3.4 for Drupal does not enforce permissions on non-object pages, which allows remote attackers to obtain sensitive information and possibly have other impacts via unspecified vectors to the (1) Spaces or (2) Spaces OG module.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Florian weber -> Spaces 

 Referencje:
http://drupalcode.org/project/spaces.git/commitdiff/cee919c
http://drupal.org/node/1547736
http://drupal.org/node/1547730
http://www.securityfocus.com/bid/53252
http://www.osvdb.org/81556
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/05/03/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/05/03/1
http://secunia.com/advisories/48930

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top