Podatność CVE-2012-2369


Publikacja: 2012-05-23   Modyfikacja: 2012-05-24

Opis:
Format string vulnerability in the log_message_cb function in otr-plugin.c in the Off-the-Record Messaging (OTR) pidgin-otr plugin before 3.2.1 for Pidgin might allow remote attackers to execute arbitrary code via format string specifiers in data that generates a log message.

Typ:

CWE-134

(Uncontrolled Format String)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cypherpunks -> Pidgin-otr 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2012-06/msg00003.html
http://openwall.com/lists/oss-security/2012/05/16/2
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201207-05.xml
http://www.debian.org/security/2012/dsa-2476

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top