Podatność CVE-2012-2605


Publikacja: 2012-06-13

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in the administrative interface in Bradford Network Sentry before 5.3.3 allow remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that (1) insert XSS sequences or (2) send messages to clients.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Bradfordnetworks -> Network sentry appliance software 
Bradfordnetworks -> Network sentry appliance 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/MAPG-8TJKAF
http://www.kb.cert.org/vuls/id/709939
https://na3.salesforce.com/sfc/#version?selectedDocumentId=06950000000IySO

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top