Podatność CVE-2012-2737


Publikacja: 2012-07-22   Modyfikacja: 2012-07-23

Opis:
The user_change_icon_file_authorized_cb function in /usr/libexec/accounts-daemon in AccountsService before 0.6.22 does not properly check the UID when copying an icon file to the system cache directory, which allows local users to read arbitrary files via a race condition.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Ray stode -> Accountsservice 

 Referencje:
http://cgit.freedesktop.org/accountsservice/commit/?id=bd51aa4cdac380f55d607f4ffdf2ab3c00d08721
http://cgit.freedesktop.org/accountsservice/commit/?id=4c5b12e363410e490e776e4b4a86dcce157a543d
http://cgit.freedesktop.org/accountsservice/commit/?id=26213aa0e0d8dca5f36cc23f6942525224cbe9f5
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=832532
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/76648
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1485-1
http://www.securityfocus.com/bid/54223
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/06/28/9
http://secunia.com/advisories/49759
http://secunia.com/advisories/49695
http://osvdb.org/83398
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-July/083359.html
http://cgit.freedesktop.org/accountsservice/commit/?id=27f3d93a82fde4f6c7ab54f3f008af04f93f9c69

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top