Podatność CVE-2012-4889


Publikacja: 2012-09-10   Modyfikacja: 2012-09-11

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in ManageEngine Firewall Analyzer 7.2 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) subTab or (2) tab parameter to createAnomaly.do; (3) url, (4) subTab, or (5) tab parameter to mindex.do; (6) tab parameter to index2.do; or (7) port parameter to syslogViewer.do.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Manageengine -> Firewall analyzer 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/74538
http://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=437
http://www.securityfocus.com/bid/52841
http://secunia.com/advisories/48657
http://packetstormsecurity.org/files/111474/VL-437.txt
http://osvdb.org/80875
http://osvdb.org/80874
http://osvdb.org/80873
http://osvdb.org/80872

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top