Podatność CVE-2013-0336


Publikacja: 2014-11-03   Modyfikacja: 2014-11-04

Opis:
The ipapwd_chpwop function in daemons/ipa-slapi-plugins/ipa-pwd-extop/ipa_pwd_extop.c in the directory server (dirsrv) in FreeIPA before 3.2.0 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a connection request without a username/dn, related to the 389 directory server.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Freeipa 

 Referencje:
https://git.fedorahosted.org/cgit/freeipa.git/commit/?id=7b45e33400355df44e75576ef7f70a39d163bf8e
https://fedorahosted.org/freeipa/ticket/3539
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=913751
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/83132
http://www.securityfocus.com/bid/58747
http://secunia.com/advisories/52763

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top