Podatność CVE-2013-0936


Publikacja: 2013-03-28

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in EMC Smarts IP Manager, Smarts Service Assurance Manager, Smarts Server Manager, Smarts VoIP Availability Manager, Smarts Network Protocol Manager, and Smarts MPLS Manager before 9.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted URL.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
EMC -> Smarts ip manager 
EMC -> Smarts mpls manager 
EMC -> Smarts network protocol manager 
EMC -> Smarts server manager 
EMC -> Smarts services assurance manager 
EMC -> Smarts voip availability manager 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-03/0152.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top