Podatność CVE-2013-1070


Publikacja: 2014-02-17

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the API in Ubuntu Metal as a Service (MaaS) 1.2 and 1.4 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the op parameter to nodes/.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ubuntu -> Metal as a service 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/maas/%2Bbug/1251336
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2105-1
http://www.securityfocus.com/bid/65575

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top