Podatność CVE-2013-1709


Publikacja: 2013-08-06   Modyfikacja: 2013-08-08

Opis:
Mozilla Firefox before 23.0, Firefox ESR 17.x before 17.0.8, Thunderbird before 17.0.8, Thunderbird ESR 17.x before 17.0.8, and SeaMonkey before 2.20 do not properly handle the interaction between FRAME elements and history, which allows remote attackers to conduct cross-site scripting (XSS) attacks via vectors involving spoofing a relative location in a previously visited document.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
VENDOR -> PRODUCT 
Mozilla -> Seamonkey 
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Thunderbird esr 
Mozilla -> Firefox esr 
Mozilla -> Thunderbird 

 Referencje:
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:18531
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2735
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2746
http://www.mozilla.org/security/announce/2013/mfsa2013-68.html
http://www.securityfocus.com/bid/61867
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=848253

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top