Podatność CVE-2013-1713


Publikacja: 2013-08-06   Modyfikacja: 2013-08-08

Opis:
Mozilla Firefox before 23.0, Firefox ESR 17.x before 17.0.8, Thunderbird before 17.0.8, Thunderbird ESR 17.x before 17.0.8, and SeaMonkey before 2.20 use an incorrect URI within unspecified comparisons during enforcement of the Same Origin Policy, which allows remote attackers to conduct cross-site scripting (XSS) attacks or install arbitrary add-ons via a crafted web site.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
VENDOR -> PRODUCT 
Mozilla -> Seamonkey 
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Thunderbird esr 
Mozilla -> Firefox esr 
Mozilla -> Thunderbird 

 Referencje:
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:18884
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2735
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2746
http://www.mozilla.org/security/announce/2013/mfsa2013-72.html
http://www.securityfocus.com/bid/61876
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=887098

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top