Podatność CVE-2013-2066


Publikacja: 2013-06-15   Modyfikacja: 2013-06-16

Opis:
Buffer overflow in X.org libXv 1.0.7 and earlier allows X servers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via crafted length or index values to the XvQueryPortAttributes function.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
X.org -> Libxv 
X -> Libxv 

 Referencje:
http://www.x.org/wiki/Development/Security/Advisory-2013-05-23
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1867-1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/05/23/3
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2674
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2013-06/msg00140.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-May/106889.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top