Podatność CVE-2013-2125


Publikacja: 2014-05-27

Opis:
OpenSMTPD before 5.3.2 does not properly handle SSL sessions, which allows remote attackers to cause a denial of service (connection blocking) by keeping a connection open.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
OpenSMTPD TLS Support DoS
Jason
19.05.2013

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Openbsd -> Opensmtpd 

 Referencje:
http://git.zx2c4.com/OpenSMTPD/commit/?id=38b26921bad5fe24ad747bf9d591330d683728b0
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/84388
http://secunia.com/advisories/53353
http://seclists.org/oss-sec/2013/q2/366
http://seclists.org/oss-sec/2013/q2/362
http://osvdb.org/93495

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top